บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้

 1. แบบ ภ.พ.01 ทั้งหมด (ปริ้น หน้า-หลัง) 5 ชุด
 2. แบบ ภ.พ.01.1 ทั้งหมด (ปริ้น หน้า-หลัง) 5ชุด
 3. แผนที่ที่ตั้งของสถานประกอบการ
 4. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทน)
 5. ภาพถ่ายสถานประกอบการอย่างน้อย 3 ภาพ
 • ภาพถ่ายด้านหน้าสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นบ้านเลขที่
 • ภาพถ่ายด้านในของสถานประกอบการ
 • ภายถ่ายด้านนอกสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นบริเวณโดยกว้าง
 1. หลักฐานที่ตั้งสถานประกอบการ
 • สัญญาเช่าอาคารที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ (กรณีเจ้าของให้ใช้โดยไม่มีค่าตอบแทน)
 • สำนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า/ผู้ยินยอม เช่น การเป็นเจ้าบ้าน สัญญาซื้อขาย คำขอเลขที่บ้าน ใบโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าช่วง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ให้เช่า หรือผู้ยินยอม หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ให้เช่า)
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนา Passport (กรณีเป็นต่างชาติ), สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์

เอกสารที่ต้องแนบพร้อมแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

 1. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.01) 3 ฉบับ
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และหรือหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยจริงภาพถ่ายบัตร ประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นคำขอ และหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายสัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ(ในกรณีเช่า) หรือ หนังสือยินยอมให้ประกอบการ (ในกรณีอาคารเป็นของผู้อื่นโดยมิได้เช่า) พร้อมด้วยสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียน บ้านอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
 4. สำเนาหนังสือรับรอง พร้อมทั้งสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนา Passport (กรณีเป็นต่างชาติ), สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 6. แผนที่ที่ตั้งของสถานประกอบการ
 7. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์

 สนใจบริการของเรา ติดต่อสอบถาม 

 โทร : 081-824-4688