บริการตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) / ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีหลากหลายธุรกิจ
  • เสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ   เช่น   ความบกพร่องในการควบคุมภายใน, ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้, เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ, การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น, สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการ
  • แสดงความเห็นรับรองในรายงานการตรวจสอบบัญชีโดย CPA / TA
  • จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์

 สนใจบริการของเรา ติดต่อสอบถาม 

 โทร : 081-824-4688