บริการจัดทำบัญชีบริษัทและบุคคลธรรมดา/ ธุรกิจออนไลน์และ E-Commerce/ Youtuber

1. รวบรวมเอกสารบัญชี จัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
2. บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3. จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน เช่น

  • ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53, ภงด.54
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
  • ภาษีประกันสังคม (สปส.1-10)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

4. จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหาร
5. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
6. จัดทำงบการเงิน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร และกระทรวงพาณิชย์
7. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)  ยื่นแบบทุกประเภท ผ่านระบบ Internet สรรพากร และ ประกันสังคม

 สนใจบริการของเรา ติดต่อสอบถาม 

 โทร : 081-824-4688