ทีมงานของเรา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ วินัย พิบูลย์ปรีชา 

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (CA)
 • ผู้บังคับหลักประกัน
 • อนุญาโตตุลาการ
 • นิติศาสตร์บัณฑิต
 • บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)

คุณ ดวงกมล ลิ้มประชาศักดิ์ 

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน (CPIAT)
 • ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (CA)
 • ผู้บังคับหลักประกัน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญขี)

ทีมงานของเรา

คุณชลชนก วิวัฒน์เจริญวงศ์

คุณชลชนก วิวัฒน์เจริญวงศ์

Tax Auditor
คุณนรินทร์ธร แพงบัวโฮม

คุณนรินทร์ธร แพงบัวโฮม

Accountant
คุณลภัส ไกรภักดี

คุณลภัส ไกรภักดี

Accountant
คุณสิชา ณัฐเดชโภคิน

คุณสิชา ณัฐเดชโภคิน

Accountant

ทีมงานมากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

และมีความสามารถในงานด้านการตรวจสอบบัญชี ทำงานอย่างมีคุณภาพและบริการลูกค้าอย่างเต็มที่และซื่อตรง

  • ทำงานอย่างมืออาชีพ
  • มีใบประกาศรับรอง มีความรู้เฉพาะทาง
  • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • เต็มที่ในการทำงานอย่างจริงใจ เชื่อถือได้
  • บริการลูกค้าอย่างเต็มที่

สนใจในงานบริการของเราติดต่อสอบถาม

โทร : 02-069-9997, 081-824-4688, 064-546-6942