บริการด้านภาษี/สรรพากร และประกันสังคม

1. บริการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน
2. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
3. บริการแจ้งเข้า – แจ้งออก พนักงานและรายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
4. นำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา

 

สนใจบริการของเรา ติดต่อสอบถาม 

 โทร : 081-824-4688