ปฏิทินภาษีอากร เดือนมิถุนายน 2567

ปฏิทินภาษีอากร เดือนมิถุนายน 2567
6 มิถุนายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
(สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค.)
👉ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50,ภ.ง.ด. 52,ภ.ง.ด. 55)
👉ยื่นแบบรายงานประจำปี (Disclosure Form)
7 มิถุนายน
กำหนดแบบยื่น
👉ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
👉นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
17 มิถุนายน

 กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต

👉ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
👉นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 
กำหนดยื่นแบบ
(กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 17 มิถุนายน)
👉ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
👉ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
24 มิถุนายน
กำหนดแบบยื่นทางอินเทอร์เน็ต

👉ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
👉ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40