ปฏิทินภาษีอากร เดือนพฤษภาคม 2567

ปฏิทินภาษีอากร เดือนพฤษภาคม 2567
7 พฤษภาคม
กำหนดแบบยื่น
👉ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
👉นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
15 พฤษภาคม
กำหนดแบบยื่น
👉ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
👉ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
 
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
👉ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
👉นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 
23 พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
👉ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
👉ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
29 พฤษภาคม
กำหนดแบบยื่น
(สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค.)
👉ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50,ภ.ง.ด. 52,ภ.ง.ด. 55)
👉ยื่นแบบรายงานประจำปี (Disclosure Form)