ปฏิทินภาษีอากร เดือนเมษายน 2567

ปฏิทินภาษีอากร เดือนเมษายน 2567
1 เมษายน
กำหนดแบบยื่น
(กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 1 เมษายน)
👉ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 95)
9 เมษายน
กำหนดแบบยื่น
(กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 7 เมษายน ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 9 เมษายน)
👉ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54,)
👉นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
👉
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 92, ภ.ง.ด. 95)
17 เมษายน
กำหนดแบบยื่น
(กำหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 15 เมษายน ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 17 เมษายน)
👉ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
👉ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
👉ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
👉นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
23 เมษายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
👉ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
👉ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40