ปฏิทินภาษีอากร เดือนมีนาคม 2567

ปฏิทินภาษีอากร เดือนมีนาคม 2567
7 มีนาคม
กำหนดแบบยื่น
👉ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54,)
👉นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
8 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
👉ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก)
15 มีนาคม
กำหนดแบบยื่น
👉ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
👉ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
 
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
👉ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
👉นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 
25 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
👉ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
👉ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40